2017-12-19

Regulamin Organizacyjny KP PSP Busko-Zdrój

Załącznik do Decyzji Nr 133/2017

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BUSKU - ZDROJU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku - Zdroju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)            kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)            strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)            zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)            wzory pieczęci i stempli;

5)            liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§ 2.Komenda jest zakwalifikowana do IV-tej kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu buskiego. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Busko-Zdrój.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)            KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)            OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)            jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)            ksrg- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1)        dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)        kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)        pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)        odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5)        zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników      i  strażaków komendy powiatowej;

6)        zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

7)        władcze akty administracyjne.

2.   Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3.   Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu.

4.   Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku   KP PSP w Busku-Zdroju przy ul. Waryńskiego 29”A”.

5.   Upoważnieni przez Komendanta Powiatowego PSP kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Komendy.

6.   Komendant Powiatowy PSP sprawuje nadzór nad realizacją spraw obronnych, natomiast Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bezpośrednio organizuje i koordynuje realizację spraw obronnych w Komendzie.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej.

§ 5.1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)            Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy - symbol – PRZ;

2)            Sekcja organizacyjno - kadrowa   - symbol – POK;

3)            Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów - symbol – PF;

4)            Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna  - symbol – PT;

5)            Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP - symbol – PJRG.

6)            W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej     w Busku-Zdroju nie jest przewidziane samodzielne stanowisko ds. obronnych       w związku z czym, zadania w tym zakresie realizowane są przez wyznaczonego pracownika.

2.Zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju posługując się symbolami:

- z zakresu spraw obronnych    - symbol PSO;

- z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych  - symbol POIN.

 

§ 6.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)            Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna;

2)            Sekcja organizacyjno – kadrowa;

3)            Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;

4)            Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

5)            Sprawy z zakresu spraw obronnych i z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych

6)            Zadania z zakresu administracji bezpieczeństwa Informacji

 

2.Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

1)            Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy; z wyłączeniem spraw bhp, których realizację nadzoruje Komendant Powiatowy.

2)            Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 7.1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,       a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy:

1)            planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2)            podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)            sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)            współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)            współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;

6)            współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)            załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje  i organy władzy;

8)            realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)            realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych,  rozumianych jako całokształt przedsięwzięć wykonywanych w ramach przygotowań obronnych, realizowanych przez komórki organizacyjne w celu przygotowania Komendy do realizacji zadań   w warunkach pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

10)        wykonywanie zadań zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających   z obowiązujących aktów prawnych i opracowywanych planów;

11)        Współudział w realizacji „Kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO)”;

12)        Udział w realizacji innych zadań dotyczących problematyki obronnej na wniosek pracownika wyznaczonego do realizacji spraw obronnych w KP PSP.

13)        realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

14)        opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

15)        wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

16)        przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)     i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

17)        realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji zastępcy szefa  w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;

18)        współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

19)         współpraca na rzecz realizacji zadań ksrg na obszarze powiatu;

 

§ 8.1. Do zakresu działania wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych, szkoleniowych, kontrolno – rozpoznawczych, informatyki i łączności.

 

2. Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy realizuje zadania:

 

1)             Z zakresu spraw operacyjnych:

a)            analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

b)            opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

c)             przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

d)            koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi     w działania ratownicze na obszarze powiatu;

e)            przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

f)               analizowanie stanu wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

g)            zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach;

h)            sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

i)               współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia    i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

j)               przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

k)             nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli - inspekcji, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;

l)               przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

m)          przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie    w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

n)            koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;

o)            prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;

p)            nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

 

2)      Z zakresu spraw szkoleniowych:

a)            planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;

b)            organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

c)             inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

d)            organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

e)            szkolenie służby dyżurnej z zakresu prawidłowego pełnienia dyżuru oraz realizacji harmonogramu czynności w szczególnych sytuacjach,

 

3)      Z zakresu spraw kontrolno - rozpoznawczych:

a)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

b)            współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

c)             inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

d)            opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

e)            opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

f)               wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

g)            opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

h)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania     i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

i)               rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

j)               przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

k)             przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

l)               wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

m)          wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych   w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

n)            prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonychklauzulą„zastrzeżone”.

 

4)      W zakresie informatyki:

a)            analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

b)            zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej   w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

c)             nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

d)             współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

e)            planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

f)               sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

g)            wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

h)            systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych     w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

i)               realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

j)               administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

k)             utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

l)               nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,

m)          planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw informatycznych, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.

 

5)      W zakresie spraw łączności:

a)            planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

b)            nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania   w obszary chronione;

c)             zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

d)            współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

e)            analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

f)               koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;

g)            planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

h)            sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

i)               planowanie i zabezpieczenie stanowisk kierowania w systemy teleinformatyczne łączności przewodowej i radiowej, alarmowania i powiadamiania, współdziałania stanowisk kierowania, dysponowania i koordynowania działań jednostek ksrg i innych podmiotów ratowniczych,

j)               planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw łączności, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.

 

§ 9.1. Do zakresu działania sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań   z zakresu spraw organizacyjnych i kadrowych.

2.     Sekcja organizacyjno - kadrowa realizuje zadania:

1)            Z zakresu spraw organizacyjnych:

a)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

b)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

c)             opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji   i wytycznych komendanta powiatowego;

d)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

e)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

f)               organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

g)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

h)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

i)               organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

j)               realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg     i wniosków dla komendy powiatowej;

k)             prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

 

 

Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych   (Dz.U z 2002 r., poz.1059 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności zlecanie do instytucji zewnętrznych (radcy prawni, kancelarie adwokackie, itp.) wykonywania czynności związanych z poradami prawnymi, opracowaniem opinii prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami – czynności te zlecane będą w miarę potrzeb.

 

2)             Z zakresu spraw kadrowych:

a)            realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

b)            przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi    w komendzie powiatowej, w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej;

c)             opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy   w komendzie powiatowej;

d)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

e)            prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów     i rencistów komendy powiatowej;

f)               sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków     i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

g)            realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

h)            analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

i)               prowadzenie kasy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju;

j)               rozliczanie czasu służby pracowników systemu codziennego. Nadzór nad sposobem rozliczaniem czasu służby przez d-cę jrg, dla strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego dla strażaków pełniących na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;

k)             prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie    z pracownikiem wyznaczonym do realizacji spraw obronnych w KP PSP.

 

Ponadto do zadaństanowiska pracy ds. kadr należy prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów  i brakowania dokumentów.

§ 10.1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych.

2. Samodzielne stanowisko pracy realizuje zadania:

1)            prowadzenie finansów komendy powiatowej;

2)            prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)            prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)            wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)            zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)             przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)            analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)            prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)            nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

§ 11.1. Do zakresu działania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy realizacja zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich i technicznych.

2. Sekcja realizuje zadania:

1)            w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

a)            administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

b)            opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

c)             prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

d)            dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

e)            zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

f)               prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

g)            prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

h)            likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

i)               sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

j)               prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

k)             systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z naczelnikiem wydziału operacyjno - rozpoznawczego priorytetów w tym zakresie;

l)               realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków   z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

m)          ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

 

2)            w zakresie spraw technicznych:

a)            inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

b)            prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

c)             obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

d)            prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

e)            prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów i sprzętu silnikowego,  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

f)               organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

g)            wypracowywanie wymaganych parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

§ 12.1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP należy realizacja zadań z zakresu spraw ratowniczych.

 

2. JRG realizuje zadania:

 

a)            organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

b)            dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

c)             wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

d)            wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz       w ramach odwodów operacyjnych;

e)            przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

f)               współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania    w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

g)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

h)            realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

i)               prowadzenie doskonalenia zawodowego;

j)               udział w aktualizacji:

·                        stanu gotowości operacyjnej,

·                        procedur ratowniczych;

·                        dokumentacji operacyjnej.

k)   opracowywanie analiz z wytypowanych działań ratowniczych,

l)  rozliczanie czasu służby strażaków jrg oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji    w  tym zakresie.

 

 

§ 13.1.Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju realizuje zadania  związane z ochroną informacji niejawnych, czyli zadania dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych   (Dz.U. z 2010 r. poz. 1228 ze zm.), a w szczególności:

 

a)       pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

b)       prowadzi nadzór nad prowadzeniem prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” ;

c)        zapewnia wymagane warunki ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

d)       kontroluje stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów    w tym zakresie;

e)       opracowuje i nadzoruje realizację planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

f)          planuje i prowadzi szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 

2)   Zastępca Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:

a)       organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację spraw obronnych w Komendzie;

 

b)       koordynuje opracowanie dokumentacji związanej z regulacją przygotowań obronnych  w komendzie,

c)        organizuje proces związany z opracowaniem, aktualizacją oraz koordynacją zadań wynikających z tabeli realizacji zadań operacyjnych oraz własnych kart realizacji zadań;

d)       organizuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie Komendy oraz podległej JRG do realizacji obowiązków państwa – gospodarza (HNS);

e)       organizuje, koordynuje oraz nadzoruje realizację zada w przypadku uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru;

f)          planuje i organizuje szkolenia obronne, przy współpracy komórki szkoleniowej w KP PSP, dla kadry kierowniczej jednostki i pozostałych pracowników;

g)       koordynuje oraz odpowiada za opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji przygotowań i szkoleń obronnych;

h)       koordynuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

i)          realizuje inne zadania dotyczące szeroko rozumianej problematyki obronnej.

 

§14.1.Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik.

 

2.  Wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik realizuje zadania   w zakresie spraw BHP poprzez:

 

a)       sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz  w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

b)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

c)        przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

d)       ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

e)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności     w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

f)          uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy”.

 

§15.1.Zadania z zakresu  administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych realizuje wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik.

 

2.   Wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik realizuje zadania  w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez:

 

a)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami    o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,

 

b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku   (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze zm.),

 

c)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych   z przepisami o ochronie danych osobowych,

 

d)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,  z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4 a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ROZDZIAŁ V

 

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju używa:

1)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;

2)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju,  woj. świętokrzyskie”;

3)            pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej    w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;

4)            stempla nagłówkowego o treści:

 

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie;

 

5)            innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 17.Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie powiatowej określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby     i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 18. 1.Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek:

 

 

Załączniki

  Regulamin organizac... 2017 rok.pdf 364,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się