2017-12-19

Regulamin Organizacyjny KP PSP Busko-Zdrój

Załącznik do Decyzji Nr 133/2017

Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BUSKU - ZDROJU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku - Zdroju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)            kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)            strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)            zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)            wzory pieczęci i stempli;

5)            liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§ 2.Komenda jest zakwalifikowana do IV-tej kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu buskiego. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Busko-Zdrój.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)            KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)            OSP - ochotniczą straż pożarną;

3)            jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)            ksrg- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:

1)        dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)        kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)        pisma kierowane do senatorów i posłów;

4)        odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5)        zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników      i  strażaków komendy powiatowej;

6)        zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

7)        władcze akty administracyjne.

2.   Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3.   Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu.

4.   Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku   KP PSP w Busku-Zdroju przy ul. Waryńskiego 29”A”.

5.   Upoważnieni przez Komendanta Powiatowego PSP kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Komendy.

6.   Komendant Powiatowy PSP sprawuje nadzór nad realizacją spraw obronnych, natomiast Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bezpośrednio organizuje i koordynuje realizację spraw obronnych w Komendzie.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej.

§ 5.1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)            Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy - symbol – PRZ;

2)            Sekcja organizacyjno - kadrowa   - symbol – POK;

3)            Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów - symbol – PF;

4)            Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna  - symbol – PT;

5)            Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP - symbol – PJRG.

6)            W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej     w Busku-Zdroju nie jest przewidziane samodzielne stanowisko ds. obronnych       w związku z czym, zadania w tym zakresie realizowane są przez wyznaczonego pracownika.

2.Zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju posługując się symbolami:

- z zakresu spraw obronnych    - symbol PSO;

- z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych  - symbol POIN.

 

§ 6.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)            Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna;

2)            Sekcja organizacyjno – kadrowa;

3)            Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;

4)            Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

5)            Sprawy z zakresu spraw obronnych i z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych

6)            Zadania z zakresu administracji bezpieczeństwa Informacji

 

2.Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

1)            Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy; z wyłączeniem spraw bhp, których realizację nadzoruje Komendant Powiatowy.

2)            Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 7.1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,       a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy:

1)            planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2)            podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)            sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)            współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5)            współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;

6)            współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7)            załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje  i organy władzy;

8)            realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9)            realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych,  rozumianych jako całokształt przedsięwzięć wykonywanych w ramach przygotowań obronnych, realizowanych przez komórki organizacyjne w celu przygotowania Komendy do realizacji zadań   w warunkach pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

10)        wykonywanie zadań zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających   z obowiązujących aktów prawnych i opracowywanych planów;

11)        Współudział w realizacji „Kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO)”;

12)        Udział w realizacji innych zadań dotyczących problematyki obronnej na wniosek pracownika wyznaczonego do realizacji spraw obronnych w KP PSP.

13)        realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

14)        opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

15)        wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

16)        przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)     i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

17)        realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji zastępcy szefa  w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;

18)        współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

19)         współpraca na rzecz realizacji zadań ksrg na obszarze powiatu;

 

§ 8.1. Do zakresu działania wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych, szkoleniowych, kontrolno – rozpoznawczych, informatyki i łączności.

 

2. Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy realizuje zadania:

 

1)             Z zakresu spraw operacyjnych:

a)            analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

b)            opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

c)             przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

d)            koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi     w działania ratownicze na obszarze powiatu;

e)            przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

f)               analizowanie stanu wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

g)            zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach;

h)            sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

i)               współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia    i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

j)               przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

k)             nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli - inspekcji, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;

l)               przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

m)          przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie    w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

n)            koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;

o)            prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;

p)            nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

 

2)      Z zakresu spraw szkoleniowych:

a)            planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;

b)            organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

c)             inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

d)            organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

e)            szkolenie służby dyżurnej z zakresu prawidłowego pełnienia dyżuru oraz realizacji harmonogramu czynności w szczególnych sytuacjach,

 

3)      Z zakresu spraw kontrolno - rozpoznawczych:

a)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

b)            współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

c)             inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

d)            opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

e)            opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

f)               wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

g)            opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

h)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania     i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

i)               rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

j)               przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

k)             przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

l)               wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

m)          wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych   w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

n)            prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonychklauzulą„zastrzeżone”.

 

4)      W zakresie informatyki:

a)            analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

b)            zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej   w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

c)             nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

d)             współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

e)            planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

f)               sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

g)            wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

h)            systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych     w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

i)               realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

j)               administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

k)             utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

l)               nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,

m)          planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw informatycznych, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.

 

5)      W zakresie spraw łączności:

a)            planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

b)            nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania   w obszary chronione;

c)             zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

d)            współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

e)            analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

f)               koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;

g)            planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

h)            sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

i)               planowanie i zabezpieczenie stanowisk kierowania w systemy teleinformatyczne łączności przewodowej i radiowej, alarmowania i powiadamiania, współdziałania stanowisk kierowania, dysponowania i koordynowania działań jednostek ksrg i innych podmiotów ratowniczych,

j)               planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw łączności, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.

 

§ 9.1. Do zakresu działania sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań   z zakresu spraw organizacyjnych i kadrowych.

2.     Sekcja organizacyjno - kadrowa realizuje zadania:

1)            Z zakresu spraw organizacyjnych:

a)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

b)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

c)             opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji   i wytycznych komendanta powiatowego;

d)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

e)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

f)               organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

g)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

h)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

i)               organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

j)               realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg     i wniosków dla komendy powiatowej;

k)             prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

 

 

Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych   (Dz.U z 2002 r., poz.1059 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności zlecanie do instytucji zewnętrznych (radcy prawni, kancelarie adwokackie, itp.) wykonywania czynności związanych z poradami prawnymi, opracowaniem opinii prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami – czynności te zlecane będą w miarę potrzeb.

 

2)             Z zakresu spraw kadrowych:

a)            realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

b)            przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi    w komendzie powiatowej, w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej;

c)             opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy   w komendzie powiatowej;

d)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

e)            prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów     i rencistów komendy powiatowej;

f)               sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków     i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

g)            realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

h)            analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

i)               prowadzenie kasy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju;

j)               rozliczanie czasu służby pracowników systemu codziennego. Nadzór nad sposobem rozliczaniem czasu służby przez d-cę jrg, dla strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego dla strażaków pełniących na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;

k)             prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie    z pracownikiem wyznaczonym do realizacji spraw obronnych w KP PSP.

 

Ponadto do zadaństanowiska pracy ds. kadr należy prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów  i brakowania dokumentów.

§ 10.1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych.

2. Samodzielne stanowisko pracy realizuje zadania:

1)            prowadzenie finansów komendy powiatowej;

2)            prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)            prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)            wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)            zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)             przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)            analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)            prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)            nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

§ 11.1. Do zakresu działania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy realizacja zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich i technicznych.

2. Sekcja realizuje zadania:

1)            w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

a)            administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

b)            opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

c)             prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

d)            dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

e)            zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

f)               prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

g)            prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

h)            likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

i)               sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

j)               prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

k)             systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z naczelnikiem wydziału operacyjno - rozpoznawczego priorytetów w tym zakresie;

l)               realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków   z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

m)          ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

 

2)            w zakresie spraw technicznych:

a)            inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

b)            prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

c)             obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

d)            prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

e)            prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów i sprzętu silnikowego,  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

f)               organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

g)            wypracowywanie wymaganych parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

§ 12.1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP należy realizacja zadań z zakresu spraw ratowniczych.

 

2. JRG realizuje zadania:

 

a)            organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

b)            dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

c)             wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

d)            wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz       w ramach odwodów operacyjnych;

e)            przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

f)               współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania    w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

g)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

h)            realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

i)               prowadzenie doskonalenia zawodowego;

j)               udział w aktualizacji:

·                        stanu gotowości operacyjnej,

·                        procedur ratowniczych;

·                        dokumentacji operacyjnej.

k)   opracowywanie analiz z wytypowanych działań ratowniczych,

l)  rozliczanie czasu służby strażaków jrg oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji    w  tym zakresie.

 

 

§ 13.1.Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju realizuje zadania  związane z ochroną informacji niejawnych, czyli zadania dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych   (Dz.U. z 2010 r. poz. 1228 ze zm.), a w szczególności:

 

a)       pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,

b)       prowadzi nadzór nad prowadzeniem prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” ;

c)        zapewnia wymagane warunki ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

d)       kontroluje stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów    w tym zakresie;

e)       opracowuje i nadzoruje realizację planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

f)          planuje i prowadzi szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 

2)   Zastępca Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:

a)       organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację spraw obronnych w Komendzie;

 

b)       koordynuje opracowanie dokumentacji związanej z regulacją przygotowań obronnych  w komendzie,

c)        organizuje proces związany z opracowaniem, aktualizacją oraz koordynacją zadań wynikających z tabeli realizacji zadań operacyjnych oraz własnych kart realizacji zadań;

d)       organizuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie Komendy oraz podległej JRG do realizacji obowiązków państwa – gospodarza (HNS);

e)       organizuje, koordynuje oraz nadzoruje realizację zada w przypadku uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru;

f)          planuje i organizuje szkolenia obronne, przy współpracy komórki szkoleniowej w KP PSP, dla kadry kierowniczej jednostki i pozostałych pracowników;

g)       koordynuje oraz odpowiada za opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji przygotowań i szkoleń obronnych;

h)       koordynuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

i)          realizuje inne zadania dotyczące szeroko rozumianej problematyki obronnej.

 

§14.1.Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik.

 

2.  Wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik realizuje zadania   w zakresie spraw BHP poprzez:

 

a)       sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz  w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

b)       prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

c)        przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

d)       ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

e)       współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności     w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

f)          uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy”.

 

§15.1.Zadania z zakresu  administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych realizuje wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik.

 

2.   Wyznaczony przez komendanta powiatowego pracownik realizuje zadania  w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez:

 

a)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami    o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,

 

b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku   (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze zm.),

 

c)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych   z przepisami o ochronie danych osobowych,

 

d)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,  z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4 a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ROZDZIAŁ V

 

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju używa:

1)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;

2)            urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju,  woj. świętokrzyskie”;

3)            pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej    w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;

4)            stempla nagłówkowego o treści:

 

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie;

 

5)            innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 17.Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie powiatowej określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby     i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 18. 1.Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek:

 

 

Załączniki

  Regulamin organizac... 2017 rok.pdf 364,14 KB (pdf) szczegóły pobierz