2017-08-08

Sposób załatwiania spraw

Wszystkie sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161, poz. 1109) oraz KPA.

Przyjmowanie interesantów przez Komendanta Powiatowego odbywa się w każdy poniedziałek od godziny 14.30 do godziny 16.30.